Algemene voorwaarden

Deze privacyverklaring werd het laatst gewijzigd op 30 november 2022

Alle persoonsgegevens die wij verkrijgen in het kader van onze interacties met u zullen worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (‘GDPR’). In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke informatie wij over u verzamelen, waar die informatie voor gebruikt wordt en aan wie de informatie wordt doorgegeven. Tevens vindt u hier terug welke rechten u heeft en hoe u deze kan uitoefenen. Deze verklaring heeft betrekking op zowel online als offline gegevensverzameling. Onderhavige verklaring kan van tijd tot tijd wijzigen.


Verantwoordelijke voor de verwerking

De verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonsgegevens is:

BV ProFlow

Meirelos 7

9800 Deinze

Ondernemingsnummer 0542.435.876

Hierna genoemd ‘ProFlow’


Verwerking van uw persoonsgegevens

Afhankelijk van hoe en waarom u met ProFlow communiceert, verwerken wij uw persoonsgegevens.

Klantenbeheer. Teneinde efficiënt in contact te kunnen treden met onze klanten verwerken wij de contactgegevens van de contactpersoon bij onze klant. Hiervoor worden louter persoonlijke identificatiegegevens verwerkt zoals uw naam, e-mailadres en telefoonnummer. Deze verwerking is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van ProFlow.

Freelancers. Indien u als freelancer diensten verleent aan ProFlow verwerken wij uw persoonsgegevens met het oog op projectplanning en facturatie. Hiervoor worden enerzijds uw contactgegevens zoals uw naam, telefoonnummer en e-mailadres verwerkt en anderzijds gegevens met betrekking tot facturatie zoals uw adres, BTW-nummer en bankrekeningnummer. De verwerking van deze persoonsgegevens is steeds noodzakelijk om de overeenkomsten tussen u en ProFlow te kunnen uitvoeren.

Prospectie. Indien ProFlow van mening is dat wij iets kunnen betekenen voor u kunnen wij u contacteren teneinde u te informeren omtrent onze dienstverlening. In dat geval verwerken wij louter uw naam, e-mailadres en gegevens met betrekking tot de onderneming of overheidsinstelling waarvoor u werkzaam bent. Het gaat steeds om een gericht contact. Deze verwerking is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van ProFlow.


Ontvangers van uw persoonsgegevens

Voor de doeleinden zoals hoger beschreven kunnen wij uw persoonsgegevens delen met derde partijen, zoals onze opdrachtgevers of softwareleveranciers.

Indien u als freelancer uw diensten verleend aan ProFlow kunnen uw contactgegevens gedeeld worden met onze opdrachtgever. Onze softwareleveranciers kunnen toegang hebben tot uw persoonsgegevens in het kader van opslag, onderhoud of ondersteuning. Dergelijke dienstverleners mogen uw persoonsgegevens geenszins voor eigen doeleinden gebruiken.

Bij een eventuele fusie en/of overname kunnen uw persoonsgegevens gedeeld worden met de derde partij die bij de betreffende fusie en/of overname betrokken is.

Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven voor commerciële doeleinden.

ProFlow geeft uw persoonsgegevens niet door aan landen gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte zonder dat er garanties geboden worden met betrekking tot een adequate bescherming van uw persoonsgegevens.


Bewaartermijn

ProFlow houdt uw persoonsgegevens bij zolang als nodig is voor de doeleinden zoals hoger vermeld of om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ProFlow rust.


Beveiligingsmaatregelen

ProFlow verbindt er zich toe om naar best vermogen alle redelijke maatregelen te nemen om de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen zodat deze beschermd worden tegen misbruik, verlies en onbevoegde toegang. Deze maatregelen zijn steeds op basis van de huidige stand van de techniek.


Uw rechten

U beschikt over diverse rechten aangaande de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Deze rechten kan u uitoefenen door ons te contacteren via de contactgegevens zoals omschreven in punt 7.

In het kader van de identificatieplicht die op ons rust kunnen wij u verzoeken om ons een kopie van uw identiteitskaart te bezorgen. Gelieve in dat geval uw rijksregisternummer op de achterzijde van uw identiteitskaart zwart te maken.

Recht op inzage en correctie

Indien u wil weten welke persoonsgegevens ProFlow van u verwerkt en voor welke doeleinden, dan kan u hiervoor contact met ons opnemen. U kan tevens vragen dat eventuele foutieve persoonsgegevens worden gecorrigeerd of dat uw persoonsgegevens worden aangepast.

Recht op verwijdering en beperking van de verwerking

U heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen. Het kan zijn dat bepaalde gegevens na uw verzoek tot verwijdering bewaard worden door ProFlow. Bijvoorbeeld omdat wij een wettelijke verplichting hebben om de gegevens gedurende een bepaalde tijd bij te houden.

Wanneer u hiertoe gegronde redenen heeft, kunt u ons verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Bijvoorbeeld omdat u de juistheid van uw gegevens betwist.

Recht van bezwaar

Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op ons gerechtvaardigd belang of kadert in de vervulling van een taak van algemeen belang of van openbare orde kan u op gemotiveerde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Tevens kan u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw (uitdrukkelijke) toestemming of in het kader van de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons, dan kan u ons verzoeken dat wij de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt heeft op een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm aan u bezorgen of deze overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, op voorwaarde dat de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

Recht om klacht in te dienen

U beschikt tevens over het recht om klacht in te dienen bij de Belgische toezichthoudende autoriteit indien u een klacht heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door ProFlow.

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

E-mail: contact@apd-gba.be

De klacht dient steeds gemeld te worden via het klachtenformulier op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).


Contact

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door ProFlow, onderhavige Privacyverklaring of uw rechten wenst uit te oefenen, dan kan u ons contacteren via:

- Per e-mail: info@proflow.be of wouter.dernau@proflow.be

- Per post: Meirelos, 7 te 9800 Deinze